'Συνέντευξη με την Mary Rodwell

Το Mysteries είχε την τιμή, να του δώσει μια μικρή συνέντευξη, η Διευθύντρια του ACERN ( Australian Close Encounter Resource Network) και συγγραφέας του Awakening: How Extraterrestrial Contact Can Transform Your Life.

Παρακάτω σας μεταφέρουμε την συνέντευξη στα αγγλικά και σύντομα θα έχουμε και την μετάφραση της.

Daykiller: Dear Miss Mary Rodwell,

I\’ve seen your book “Awakening: How Extraterrestrial Contact Can Transform Your Life” and the summary goes like this:

Many people around the world, from all walks of life, believe themselves to be in regular contact with beings from outer-space. Mary Rodwell, trained mid wife and therapist, works with individuals said to be having these remarkable experiences. Mary says that their experiences are not the product of over-active imaginations but are in fact real and happening to normal, healthy people.

“Some people are aware of it, but many are completely in the dark.” The process of waking up to this reality is not always easy, but the results of successfully traversing the boundary are positive and life changing. Are you ready to ask: “Am I experiencing alien contact?” Take the first step, let this book help you find out the truth for yourself!

Daykiller Question 1 : Do you believe that aliens have been visiting us ?

Mary Rodwell: With millions of people all around the world, from all cultures and beliefs seeing UFO’s ( Unidentified Flying Objects) and having contact with the beings flying them, I have no doubts this is a reality.

Daykiller Question 2 : Why aliens don’t show to us, so that can explain why did they come in first place ?

Mary Rodwell: They are showing themselves through the many people who see actually see them, even very small children have seen them. But, much of this has been hidden from us by the military and covert governments. Dr Steven Greer( disclosure) has said that there have been over 70 crashes of space craft in the past 50 years. And extraterrestrials have been working with these covert agencies.

Daykiller Question 3 : Is there any plan to how they choose people to make contact ?

Mary Rodwell: I think they work with families, so that they follow genetic lines.

Daykiller Question 4 : Are aliens evil ? Do they mean to hurt us ?

Mary Rodwell: It is given that such beings have been interacting with humans all throughout history. See historical art work on caves and medieval paintings, as well as ancient texts that talk of the Gods coming down to earth. If they have been visiting us throughout history then if they meant harm they would have harmed us before now. But they haven’t if anything Contact seems to change people in very positive ways. They become more psychic and very much more aware and caring. This hardly suggests that these beings are evil. Instead I believe they are aiding our evolution.

Daykiller Question 5 : Are there more than one species of aliens in your opinion ?

Mary Rodwell: Yes there any many different types of ET see my DVD Expressions of ET Contact a visual blueprint? There are over 40 there that my clients have drawn. From the little greys to humanoids, light beings and mantis/insect like also reptilian/lizard types.

Daykiller Question 6 : How ACERN (Australian Close Encounter Resource Network) is helping these people ?

Mary Rodwell: By helping them to realise that they are NOT crazy, and that millions are experiencing this. I offer counselling and therapy also a support group

Daykiller Question 7: How you help these people ?

Mary Rodwell:
By allowing them to share their experiences without judgement. And through
hypnosis to recover hidden memories.

Daykiller Question 8 : Have you been abducted by aliens ?

Mary Rodwell: No it has not been my personal experience.

Daykiller Question 9 : Are there gonna be more books from you ?

Mary Rodwell: Yes I am sure I will write some more as I have much data to share.

Mary Rodwell
Principal ACERN ( Australian Close Encounter Resource Network)
www.acern.com.au
Author Awakening ( published 2005 ) Avatar publishing Canada
Producer of Award winning DVD¶s Expressions of ET Contact a visual Blueprint?
And Expressions of ET Contact a communication and healing blueprint?
Mary Rodwell BIO 2006

Mary RODWELL RN, Founder and Principal of the Australian Close Encounter Resource Network. (ACERN) Born in the United Kingdom, migrated to Australia in 1991. Resides in Perth Western Australia.
ACERN, offers professional counselling support, hypnotherapy and information to individuals and their families who have µanomalous¶ paranormal experiences, particularly specializing in Abduction/contact experiences.
Mary is recognised Internationally, as one of Australia¶s leading researchers in the UFO and Contact phenomenon. She has lectured in the USA, Canada, Hawaii, UK and New Zealand. She appears regularly in national and international media news programs and in documentaries such as Australian Documentary µOZ Files” and the BBC television program, “the “Paranormal Files” (UK.) and Discovery Channel Animal X.
Vice-President of Star Kids Project Ltd. Advisory Committee member of Exopolitics :
www.etworldpeace.com

Organiser of Perth’s First International Conference “Hidden Truth¶s.
Former nurse, midwife, and health educator, Mary, was formally employed as a professional counsellor for the National Health Service (UK) and Australian counselling agencies, Silver Chain and Centrecare. Since 1994, Mary has worked in private practice as a professional counsellor, hypnotherapist, metaphysical teacher, researcher, writer, international speaker, producer, and director of two documentaries.
Producer of meditation Cds “Inner Alchemy” series www.newmindrecords.com
Author of “Awakening: How Extraterrestrial Contact Can Transform Your Life” (2002) and the producer of the EBE award winning documentaries “Expressions of ET Contact: A Visual Blueprint?” (2000) and “Expressions of ET Contact: A Communication and Healing Blueprint?” (2004).
“Awakening,”( How Extraterrestrial Contact Can Transform your Life)(2000)Published by Fortune Books UK. “ Awakening¶ has been republished( 2005) Michael Sharp, Avatar Publications, Canada. Author and Physician, Dr Roger Leir, said of µAwakening¶ : “In my opinion this book will become the Bible of the Alien Abduction Phenomenon.¶
Awakening, contains information on many complex issues relating to Contact, some previously unexplored data. The transformative aspects of Contact experiences such as : heightened awareness of other µrealms, psychic and healing abilities, the manifestation of strange scripts, complex art work, symbols and strange languages. It explores how the children with contact, manifest many of these multidimensional and extraordinary abilities, called the µNew Human¶ homo noeticus or µStar Children.
Mary’s research records testimony from small children even younger than 2 years old, who speak of experiences on the space craft. One “eight year old” described a µdownloading¶ of information from the extraterrestrials, articulated by her as µknowledge bombs’, i.e. Complex data conveyed through mental images and concepts, which seem to create a µheightened consciousness level.¶ Research has shown the ‘Star Children’ exhibit a maturity and wisdom beyond their years, awareness and connection to spiritual realms.
Mary’s research shows while many “Star Children” sometimes called “Indigo’s ” have telepathic abilities, and are spiritually awakened and describe seeing “Beings of Light” (angels or light beings), the main difference is that “Star Children” have recollections of encounters with extraterrestrial beings and of being taken aboard extraterrestrial spaceships.
Mary¶s research also explores the evidence from scientific, medical, psychological, and historical perspective to support what she believes is a µgenetic¶ engineering program, which is part of an µupgrading¶ of homo sapiens, and creating a paradigm shift in human consciousness, which these children demonstrate. Data suggests such children are being altered and transformed on many levels through extraterrestrial encounters and with some genetic engineering. Mary’s research includes some of the latest DNA research which could qualify how this up-grading could and may occur.
Though many medical professionals are still sceptical, about Contact experience, in November 2003, Mary’s work was featured in the Australian Doctor Focus Magazine, a prestigious Australian medical journal. “Alien Invasion, why we need to believe. µA growing number of professionals in the medical community share such conclusions and have spoken publicly. Such people include the late world-renowned Harvard Medical School professor of psychiatry, Dr. John E. Mack, author of “Passport to the Cosmos”. and Dr. Janet Colli, author of “Sacred Encounters.

Mary Rodwell ACERN
Contact email starline@iinet.net.au
Web sites www.maryrodwell.com & www.acern.com.au
Tel/fax (618) 9454 3702 Business
For copies of Awakening. How Extraterrestrial Contact can Transform Your Life: ISBN: 1-903782-03-1
Email sales@avatarpublications.com
Tel 1-780-419-6794
Also available from Ingram, New leaf, Baker and Taylor, Phoenix
Online @ Amazon.co.uk
Barnes and Noble
Fishpond.co.nz

To purchase DVD/Video Copies of Expressions of Et contact a visual Blueprint?
Or
Expressions of Et Contact a communication and healing Blueprint?
Contact ACERN email starline@iinet.net.au

For µInner Alchemy” meditation series of Cds
by Mary Rodwell. Music by David Sandercock.
Web site www.newmindrecords.com
Email contact@newmindrecords.com
Contact David Sandercock 0404 840 470 cell/mobile

No Comment

Comments are closed.