Συνέντευξη με τους Lynn Picknett & Clive Prince

Στις αρχές του 200ο και μέχρι το 2012, υπήρχε ένα Ελληνικό Portal ερευνών και παρουσιάσεως αυτών των ερευνών το Mysteries (mysteries.b2w.gr).

Είναι τιμή μου να κατέχω αυτή την στιγμή το αρχείο αυτό και να σας παρουσιάζω την μοναδική Συνέντευξη με τους Lynn Picknett & Clive Prince που είχαν κάνει στο εν λόγω site στις 13 Σεπτεμβρίου 2006.

Η συνέντευξη είναι στα αγγλικά αλλά θα την βρείτε αρκετά ενδιαφέρουσα.

“Από το αρχείο του Mysteries”

Mysteries έκλεισε ακόμη μια αποκλειστικότητα. Από τους μεγαλύτερους συγγραφείς στον κόσμο, η κα Lynn Picknett και ο κος Clive Prince, μας έδωσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με θέματα όπως ο Κώδικας Ντα Βίντσι, Μαρία η Μαγδαληνή, για την Σιόν κ.α.
Αυτή είναι η αγγλική έκδοση και σύντομα θα ακολουθήσει και η ελληνική.

Daykiller Question 1 :
In your opinion, who really was Mary Magdalene. The wife of Jesus Christ, a strong woman who supported Jesus, or both of these ?
Lynn Picknett – Clive Prince :
Strangely, given all the media hype surrounding the Da Vinci Code (DVC), there is no evidence that she was actually married to Jesus – although the Gnostic Gospels make it clear that they were in an intense, loving and almost certainly sexual relationship.
Even a quick read through of the Gnostic Gospels makes it abundantly clear that she was an exceptionally strong woman – and even the Biblical gospels depict her as Christ\’s leading supporter. She (and the other women) actually provided funds for Jesus\’ mission, and also it is clear that they – with the Magdalene as leader – were the only disciples (apart from the young Saint John) who attended the crucified Jesus.

Daykiller Question 2 :
Was Mary Magdalene a threat for Simon Peter and the rest of the Apostles ?
Lynn Picknett – Clive Prince :
Again, the Gnostic Gospels emphasise the antagonism between the strong, feisty Magdalene and the male disciples – especially Simon Peter, who threatened to kill her. He was clearly almost mad with jealousy, as Jesus obviously preferred her company to his – a woman! Peter comes over as rather stupid, quick to anger and very anti-women in general, which is reflected in the attitude of the Church he founded. The other male disciples also seemed to find her difficult, but some – such as Levi – defended her against Peter, as in the Gospel of Mary Magdalene.

Daykiller Question 3 :
Do we have any real evidence that she was the “Holy Grail” ?
Lynn Picknett – Clive Prince :
Michale Baigent, Richard Leigh and Henry Lincoln in The Holy Blood and the Holy Grail (HBHG) claim that Mary Magdalene is the Holy Grail – which is also, of course, a main feature of DVC – but that\’s not our belief. To be strictly accurate, HBHG theorises that the Holy Grail of the legends is actually a metaphor for the bloodline descended from Mary Magdalene and Jesus.
This was one of the major issues in the recent High Court trial in London when two of the authors of HBHG sued Dan Brown\’s publishers for plagiarism. Brown has the Holy Grail symbolising the Magdalene and Baigent and Leigh claimed he took that idea from their book. However, the defence showed that it was the bloodline they were talking about.
But we personally don\’t agree with either idea. To us, the Holy Grail symbolises many things – as many different things as there are legends. So it\’s possible that some of the legends refer to Mary Magdalene. British author Graham Phillips has made a good case for this in his book, The Chalice of the Magdalene.
While most people concentrate on the Grail and the Magdalene, actually the original Grail story is concerned with a severed head on a platter – quite clearly intended to be John the Baptist. At least half of our book The Templar Revelation: Secret Guardians of the True Identity of Christ is concerned with the Baptist\’s supreme importance to many European heretical groups and individuals – such as Leonardo da Vinci. To us, the extraordinary significance of John the Baptist is the REAL \’Da Vinci code\’!

Daykiller Question 4 :
Why is the Church afraid so much of this “Holy Grail” ?, Is so bad for Jesus to be a married man?
Lynn Picknett – Clive Prince :
It is no exaggeration to say that the Catholic Church has been thrown into uproar by the DVC in general, largely because now millions of people realise that they have been lied to over the centuries by their priests – it almost doesn\’t matter what about. On top of that, however, is the fact that the upset concerns the Sacred Feminine, whether this is Mary Magdalene/the Holy Grail or not. Certainly Catholic priests are conditioned to believe that women are inferior, at least spiritually, to men, so any great debate about whether Jesus himself intended this to be so -and apparently he didn\’t – must be very threatening for them.
To most people no doubt the idea of a married – or sexually active – Christ must come as something of a relief. Now he seems so much more human and accessible. But to the Catholic Church this is anathema, and undermines much of what they\’re about.

Daykiller Question 5 :
When the book of Dan Brown “The Da Vinci Code”, was released, made quite a headache in the Orthodox and Catholic Church. Is the book or the movie based on real evidence or both Churches just went loud for nothing, and it¶s just fiction – novel like the writer said ?
Lynn Picknett – Clive Prince :
Oddly enough, all the points Brown raises on the first page of his book, concerning the Priory of Sion, and which are ticked off with the word \’FACT\’ are utterly wrong! However, most of the material about the Magdalene and the Sacred Feminine is indeed based on real evidence – we should know because Brown drew heavily on our own research!

Brown also angered and worried the churches by revealing to ordinary readers how the New Testament was put together and the existence of alternative gospels – all of which is true.

Daykiller Question 6 :
Is there really the Priory of Sion ? Do we have evidence of this ?
Lynn Picknett – Clive Prince :
Yes and no! Yes, it exists but it was only founded in 1956 and not at the time of the Crusades, and our own research has revealed that the Priory is a cover for other secret societies, some of which go back a few centuries. The Priory isn\’t what it claims to be, but it can\’t be just swept aside as a hoax as many commentators would have us believe. You can find the whole story in our 2006 book The Sion Revelation, which is to be published in Greece next year by Modern Times.
Daykiller Question 7 :Was
Leonardo Da Vinci member of the Priory called Sion or any other Priory ? Lynn Picknett – Clive Prince :
As Leonardo da Vinci died in 1519 and the Priory was founded in 1956 the answer has to be no! However, he was heavily involved with heresy, putting the Magdalene next to Christ in his Last Supper, and – as we have detailed in The Templar Revelation – with Johannitism, the belief that John the Baptist was the true Christ. Whether Leonardo was formally a member of any secret organisation is unclear – whatever it was, must have been secret. But whoever put his name on the Priory of Sion\’s list of Grand Masters knew this and so there may well be a connection between the movements he was part of and the societies that are behind the Priory of Sion.
Daykiller Question 8 :
What was the place of women in the past ages, like the ages of Jesus Christ and how the people react to a woman like Mary Magdalene ?
Lynn Picknett – Clive Prince :
In general, women have had a very bad deal over the years! In the Palestine of Jesus\’ day they were very much expected to remain in the background, hair modestly bound up and veiled. Yet the Magdalene is obviously a innovator in some respects, and to us exhibited quite Egyptian modes of behaviour. In that time Egypt boasted the most equal society between the sexes of the known world, and women had unprecedented freedom – to initiate divorce or own property, for example. The Magdalene seemed to have little idea of how to behave in Palestine.
The people no doubt reacted to her by pointing at and abusing her, certainly if, as we are told in the New Testament, she – or the other women – insisted on walking about with their hair loose. To do so in that culture could mean a married woman faced ruin. The important point is surely that Jesus himself seemed to make no attempt to tame her.

Daykiller Question 9 :
Have you ever thought that Jesus was not a man but a woman, in those days would people have hear his words ?
Lynn Picknett – Clive Prince :
One of our editors once mused that maybe the Magdalene was the Christ and that Jesus was just her front man for precisely that reason. Some of the Gnostic gospels give that impression, but there\’s not enough evidence to do much with the hypothesis.

Daykiller Question 10 :
Now for the last question, I ask you this (the words are Mrs Henry Lincoln, one authors of “Holy Blood – Holy Grail”, in one of his interviews) what is most likely, a man got birth from a virgin and walks one water or a man that was married, had children and had another point of view of life?
Lynn Picknett – Clive Prince :
That\’s a tough one! Obviously the second description is more in keeping with
everyone\’s world view and experience. But of course weird stuff does happen, so
simply to argue that it doesn\’t normally happen so therefore it never did
isn\’t very satisfactory. On the other hand, we know that the Gospel writers
took most the miraculous stuff from the legends of other \’gods\’ – including
those concerned with the Emperor Nero!

Μερικά από τα βιβλία που έχουν εκδώσει :

Turin Shroud
The Templar Revelation
The Stargate Conspiracy
Double Standards
War of the Windsors
Friendly Fire
The Sion Revelation

No Comment

Comments are closed.